Zp�t na hlavn� str�nku


�esk� Barokn� Spole�nost
Czech Barocque Society
Pozov 11
Postupice 257 01
Czech RepublicNovinky pro rok 2018!

Rebelka
Jezdecko lukost�eleck� show ve stylu filmu RebelkaPlesová sezóna 2017/2018

Letos znovu obnovujeme interiérovou minishow!Spolupracujeme s

Filip Matu�insk� Focen� se zv��atyNej p�edstavení 2013

Sokolnictví na koniKurzy j�zdy
v d�msk�m sedle


Klikn�t� ZDE!


�esk� barokn� spole�nost

D�msk� sedlo,kurz d�msk�ho je�d�n�

D�msk� sedlo,kurz d�msk�ho je�d�n�

Chcete se st�t alespo� na chv�li d�mou v sedle?


V�em d�m�m, kter�m u�arovalo kouzlo d�msk�ho sedla nab�z�me mo�nost vyzkou�en� tohoto kr�sn�ho jezdeck�ho odv�tv� v podob� seznamovac� v�ukov� hodiny.

V p��pad� Va�eho dal��ho z�jmu tak� 10-ti hodinov� kurz ve kter�m se nau��te jak d�msk� sedlo spr�vn� nasedlat, jak udr�et balanc, spr�vn� pob�dky a mnoho dal��ho.

Pro pokro�ilej��, kte�� se necht�j� jen "vozit", ale maj� touhu si pod d�msk� sedlo p�ipravit vlastn�ho kon�, je p�ipraven speci�ln� program ve kter�m se sezn�m�te p�edev��m s problematikou spr�vn�ho nasvalen� kon� pomoc� lon�ov�n� a pr�ce ze zem�, projdete z�kladn� drezurn� p��pravou a vyzkou��te si spr�vn� a pro kon� korektn� je�d�n� na na�ich zku�en�ch kon�ch. Ti je�t� pokro�ilej�� si mohou v r�mci kurzu vyzkou�et v d�msk�m sedle i slo�it�j�� drezurn� prvky.

Pom��eme V�m tak� s v�b�rem vhodn�ho kost�mu a vybaven� nejen pro V�s, ale i va�eho kon�. Na pam�tku V�s vyfotografujeme v historick�m kost�mu dle Va�eho v�b�ru, p��padn� tak� s dravcem na ruce.

Na z�v�r samotn�ho kurzu absolventky obdr�� pam�te�n� certifik�t o jeho spln�n�, kter� je neofici�ln� oprav�uje pou��vat titul "100% d�ma" :-)

Johana Moutel�kov� mistrovstv� v d�msk�m je�d�n� 2008
Tyto kurzy vede Johana Moutel�kov�, kter� se d�msk�mu je�d�n� intenzivn� v�nuje od roku 2000, kdy se �plnou n�hodou dostala ke sv�mu prvn�mu d�msk�mu sedlu.

Johana je ji� n�kolik let st�lou �a�kou C�line Willms a v roce 2009 absolvovala t�denn� st� p��mo ve Francii zakon�enou vystoupen�m na show Equibourgogne.

C�line Willms byla �trn�ct let reprezentantka Belgie v drezu�e s mnoha �sp�chy v sout��ch Grand Prix jak na n�rodn�ch, tak na mezin�rodn�ch obdeln�c�ch. Mezi jej� u�itele pat�� i sv�tozn�m� Nuno Oliveira, jej�m hlavn�m tren�rem byl P.Peters, p��tel Aloise Podhajsk�ho.

Johana Moutel�kov� a C�line Willms, st� ve Spomy�li
Jej� v�cvikov� metody jsou zalo�eny na dokonal� souh�e jezdce s kon�m, nen�siln�m postupu k dokonalosti projevu dvojice v lekc�ch a� do �rovn� Grand Prix ani� by se vytratilo nad�en� a pohyb kon� ztratil na sv� p�irozen� kr�se.

B�hem minul�ch let Johana absovovala tak� mnoho dal��ch semin��� a soukrom�ch hodin, kter� vedli nap�. s Jean Francois Pignon, Dennis Soyer, Natalie Rychta��kov� a pod.

V�echny v��e jmenovan� kurzy j�zdy v d�msk�m sedle prob�haj� v are�lu ranche Black Riders nedaleko Bene�ova u Prahy.

Zde naleznete n�kolik zku�en�ch kvalitn� p�ipraven�ch kon� pro v�uku za��te�n�k� i pokro�il�ch, kruhovku s pr�m�rem 15 m a j�zd�rnu 20x30 m oboje s kvalitn�m p�skov�m povrchem. V p��pad� nep��zn� po�as� vyu��v�me 2 km vzd�lenou krytou halu na statku Pec�nov.
Cena od 700,- K� / 1 hod. intenzivn� v�uky, 10-ti hodinov� kurz rozlo�en� nap�. do dvou hodin t�dn� - 6500,- K�

Obdarujte svou p��telkyni n���m netradi�n�m! Vyu�ijte na�e d�rkov� pouk�zky! viz tento odkaz

M�te z�jem? Kontaktujte n�s - info@cbs-cz.com<-- Zp�t
Czech Barocque Society -Pozov 11 Postupice 257 01 Czech Republic

© 2009 Czech Barocque Society |webdesign by Johnny
!� Jak�koli ���en� fotografi� a text� bez souhlasu majitele je trestn� posti�iteln� �!