Zp�t na hlavn� str�nku


�esk� Barokn� Spole�nost
Czech Barocque Society
Pozov 11
Postupice 257 01
Czech RepublicNovinky pro rok 2018!

Rebelka
Jezdecko lukost�eleck� show ve stylu filmu RebelkaPlesová sezóna 2017/2018

Letos znovu obnovujeme interiérovou minishow!Spolupracujeme s

Filip Matu�insk� Focen� se zv��atyNej p�edstavení 2013

Sokolnictví na koniKurzy j�zdy
v d�msk�m sedle


Klikn�t� ZDE!


�esk� barokn� spole�nost

D�ma v sedle, d�msk� je�d�n�

D�ma v sedle, d�msk� je�d�n�

K z�mk�m �i hr�d�m neodmysliteln� pat�� elegantn� d�my v d�msk�ch sedlech. D�ma v d�msk�m sedle proj�d�j�c� se z�meck�m parkem je v�dy v�tanou atrakc� a zpest�en�m nejr�zn�j��ch historick�ch akc�.

V na�� uk�zce se rozhodn� nejedn� o krou�en� d�my kolem dokola! Uvid�te dobrou ovladatelnost kon� pod d�msk�m sedlem, dobov� d�msk� hr�tky jako je chyt�n� krou�k� na kord za j�zdy, skoky p�es �erpu a n�kter� drezurn� a cirkusov� prvky nap�. lev�da, kompliment a dal��.


Program je mo�n� propojit s uk�zkou sokolnictv� nebo� d�my ze vzne�en�ch kruh� se odd�valy i t�to kratochv�li, v�e je dopln�no vhodn� zpracovan�m nau�n�m koment��em. Div�ci si tak odnesou nejen zaj�mav� z�itek, ale tak� n�kolik poznatk� o vzniku a v�voji d�msk�ho sedla a d�msk�ho jezdeck�ho oble�en�.

D�ma v sedle m��e tak� p�edstavovat nejr�zn�j�� historick� osobnosti dle pot�eby Va�� akce �i dan� lokality. Zajist�me v�rnou repliku kost�mu i jezdeck�ho vybaven� ve V�mi vybran� dob�. Jsme schopni vytvo�it tak� �iv� obrazy.

D�msk� sedlo samoz�ejm� nechyb� ani v na�em komponovan�m programu Dvorsk� kratochv�le.

V d�msk�m sedle se jezdilo i v �asech osidlov�n� divok�ho z�padu. Tak� d�my t� doby m�li sv� kratochv�le a z�bavy, oproti baroku byly v�ak pon�kud rozd�ln�... P�ipomeneme V�m d�mskou ikonu divok�ho z�padu Annie Oakley.

Po�et ��inkuj�c�ch:

1 k��, 1 jezdkyn�, 1 �lov�k na zemi / d�lka 7 minut
2 kon�, 2 jezdkyn�, 1 �lov�k na zemi / d�lka 10 minut
+ sokolnictv� - 1 k��, 1 jezdkyn�,1 �lov�k na zemi, 1 dravec/ d�lka 10 minut

�iv� obrazy 1 - 5 kon� a jezdky�


Historick� obdob�:
gotika, renesance, baroko, rokoko, emp�r, �pan�lsko, sou�asnost, divok� z�pad (old west)


Kompletn� nab�dku a ceny p�edstaven� V�m na vy��d�n� r�di za�leme mailem ve form�tu PDF.

Kontaktujte n�s - info@cbs-cz.com


<-- Zp�tD�ma v sedle, d�msk� je�d�n� D�ma v sedle, d�msk� je�d�n� D�ma v sedle, d�msk� je�d�n�
baroko   gotika   renesanceCzech Barocque Society -Pozov 11 Postupice 257 01 Czech Republic

© 2009 Czech Barocque Society |webdesign by Johnny
!� Jak�koli ���en� fotografi� a text� bez souhlasu majitele je trestn� posti�iteln� �!